Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2053-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново, назначена с Решение № 328-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-917 от 04.10.2012 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Даниел Димитров Панов, за промяна в състава на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Предлага се за член на ОИК да бъде назначен Цанко Илиев Стефанов. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Цанко Илиев Стефанов

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Цанко Илиев Стефанов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения