Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2052-ПВР/МИ
София, 5 октомври 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бобов дол, област Кюстендил, назначена с Решение № 421-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-916 от 04.10.2012 г. от ПП „ГЕРБ", подписано от Росица Борисова, за промяна в състава на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил. Предлага се за председател на ОИК - Бобов дол, да бъде преназначена Росица Димитрова Кехайова - досегашен член на ОИК, както и да бъде назначена Антония Кирилова Райчева за член на ОИК. Към предложението са приложени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК и копия от дипломите за завършено висше образование на Росица Димитрова Кехайова и Антония Кирилова Райчева.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Росица Димитрова Кехайова, ЕГН ..., досегашен член.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Бобов дол, област Кюстендил, Антония Кирилова Райчева, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения