Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2041-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-296 от 9 септември 2015 г. от Станислав Веселинов Стоянов - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България" за община Завет, област Разград за промяна в състава на ОИК - Завет, като на мястото на члена на комисията - Кирилка Евгениева Цонева е предложено да бъде назначена като член на ОИК - Завет Цанка Станева Бръчкова - резервен член. Приложено е заявление за отказ от Кирилка Евгениева Цонева, а декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за висше образование на Цанка Станева Бръчкова са представени с документите от консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Завет, област Разград, Кирилка Евгениева Цонева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Завет, Област Разград, Цанка Станева Бръчкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения