Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2041-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Завет, област Разград

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-296 от 9 септември 2015 г. от Станислав Веселинов Стоянов - упълномощен представител на коалиция „БСП лява България" за община Завет, област Разград за промяна в състава на ОИК - Завет, като на мястото на члена на комисията - Кирилка Евгениева Цонева е предложено да бъде назначена като член на ОИК - Завет Цанка Станева Бръчкова - резервен член. Приложено е заявление за отказ от Кирилка Евгениева Цонева, а декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за висше образование на Цанка Станева Бръчкова са представени с документите от консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Завет, област Разград, Кирилка Евгениева Цонева, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Завет, Област Разград, Цанка Станева Бръчкова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения