Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 204-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: искане от коалиция „Коалиция За Теб България“ за възстановяване на безлихвен депозит

Постъпила е молба от Валери Методиев Григоров – представляващ коалиция „Коалиция За Теб България“, с вх. № ЕП-10-32 от 19.04.2019 г., с която се иска възстановяване на внесения от коалицията безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лв. В молбата се твърди, че основание за възстановяването е постановеният от ЦИК отказ за регистрация на коалиция „Коалиция За Теб България“ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

С Решение № 140-ЕП от 10.04.2019 г. Централната избирателна комисия е отказала регистрацията на коалиция „Коалиция За Теб България“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., потвърдено с влязло в сила решение на ВАС по административно дело № 4156/2019 г.

Централната избирателна комисия счита, че не са налице изискванията на чл. 130, т. 1 и на чл. 137 ИК за възстановяване на внесения депозит. В случая е налице отказ от регистрация, поради което не се дължи възстановяване на внесения депозит.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 141, ал. 1 и ал. 2, чл. 130, т. 1, чл. 131, ал. 1, чл. 129, ал. 1, т. 1 и чл. 137 от ИК Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

 

ОТКАЗВА да възстанови внесения от коалиция „Коалиция За Теб България” безлихвен депозит за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Внесеният безлихвен депозит в размер на 2500 лв. да бъде преведен след влизането в сила на решението по сметка на Националната здравноосигурителна каса за дейности за лечение на деца до 18-годишна възраст, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1082-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1081-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • № 1080-МИ / 21.01.2022

    относно: допускане на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 27 февруари 2022 г.

  • всички решения