Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2039-МИ
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК", подписано от Николай Владимиров Вълков - пълномощник на представляващите коалицията, заведено под № 3 на 8 септември 2015 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" от 01.09.2015 г., подписано от представляващия партия „Български земеделски народен съюз" (БЗНС) Николай Нанков Ненчев, представляващия партия „Движение България на гражданите" (ДБГ) Меглена Щилиянова Кунева, представляващия партия „Демократи за силна България" (ДСБ) Радан Миленов Кънев, представляващия партия „Народна партия свобода и достойнство" (НПСД) Корман Якубов Исмаилов и представляващия партия „Съюз на демократичните сили" (СДС) Божидар Цецов Лукарски.

2. Удостоверение за актуално състояние на партия „Български земеделски народен съюз", издадено на 11.08.2015 г. от СГС -ТО, VІ-9 състав, по ф.д. № 2274/1990 г.

3. Удостоверение за актуално състояние на партия „Движение България на гражданите", издадено на 17.08.2015 г. от СГС -ТО, VІ-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

4. Удостоверение за актуално състояние на партия „Демократи за силна България", издадено на 01.09.2015 г. от СГС - ТО, VІ-16 състав по ф.д. № 6019/2004 г.

5. Удостоверение за актуално състояние на партия „Народна партия свобода и достойнство", издадено на 20.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-17 състав по ф.д. № 875/2012 г.

6. Удостоверение за актуално състояние на партия „Съюз на демократичните сили", издадено на 26.08.2015 г. от СГС - ТО, VІ-7 състав по ф.д. № 1661/1997 г.

9. Образци от подписите на представляващите съставните партии -5 бр.

10. Образци от подписите на представляващите коалицията Николай Нанков Ненчев, Меглена Щилиянова Кунева, Радан Миленов Кънев, Корман Якубов Исмаилов, Божидар Цецов Лукарски и проф. Тодор Александров Танев.

11. Образци от печатите на съставните партии - 5 бр.

12. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-370 от 12.08.2015 г. на партия „Български земеделски народен съюз" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

13. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-420 от 20.08.2015 г. на партия „Движение България на гражданите" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-469 от 02.09.2015 г. на партия „Демократи за силна България" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-433 от 21.08.2015 г. на партия „Народна партия свобода и достойнство" за внесени от партията финансови отчети за 2013 и 2014 г.

14. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-441 от 21.08.2015 г. на партия „Съюз на демократичните сили" за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.

18. Банково удостоверение изх. № 0816-65-008424 от 04.09.2015 г. от УниКредит Булбанк АД за новооткрита банкова сметка на името на партия „Съюз на демократичните сили", която ще обслужва само предизборната кампания на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

19. Информация за имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

20. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6100 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината като РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

От протокол с вх. № МИ-04-03-112 от 9септември 2015 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК".

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на коалицията за отпечатване в бюлетината е: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения