Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2037-МИ
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ), подписано от Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов Кътев в качеството им на съпредседатели и представляващи партията, заведено под № 48 на 4 септември 2015 г. в регистъра на партиите на ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 26.08.2015 г. от СГС - ФО, VІ-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.;

2. Образец от подписите на представляващите партията;

3. Образец от печата на партията;

4. Удостоверение № 48-00-457 от 27.08.2015 г. от Сметната палата за внесени годишни финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.;

5. Удостоверение изх. № 03141 от 03.09.2015 г. от Банка ДСК ЕАД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2711 избиратели, и допълнителен списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на 390 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., същите и в структуриран електронен вид, представени на технически носител;

7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината: НДСВ.

От протоколи с вх. № МИ-04-03-92 от 7 септември 2015 г. и вх. № МИ-04-03-92 от 9 септември 2015 г. на ЦИК от ГД „ГРАО" в МРРБ за извършени проверки на списъци на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход" в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ).

Налице са изискванията на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1522-МИ от 18 август 2015 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., за регистрация на партия „Национално движение за стабилност и възход" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „Национално движение за стабилност и възход" (НДСВ) за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: НДСВ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения