Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2029-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Ловеч с вх. № НС-05-7\8 от 04.02.2021 г. на ЦИК. Към предложението са представени протокол от 04.02.2021 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, както и коалиции, които не са парламентарно представени, но имат избрани с техни листи членове на Европейския парламент от Република България.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 1966-НС от 28 януари 2021 г. и Решение № 1986-НС от 4 февруари 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1.НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Единадесети изборен район – Ловешки, в състав от 15 членове, както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Стефанова Недялкова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Фатме Юсеинова Моллова ЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тихомир Иванов Лилов ЕГН
СЕКРЕТАР: Петко Георгиев Петков ЕГН
ЧЛЕНОВЕ: Дора Ангелова Стоянова ЕГН
  Иван Донев Арабаджиев ЕГН
  Йордан Василев Василев ЕГН
  Петър Кирилов Яшев ЕГН
  Ваня Христова Иванова ЕГН
  Десислав Стефанов Гецов ЕГН
  Рени Бориславова Миткова ЕГН
  Янко Цочев Грънчаров ЕГН
  Севдие Шефкат Кулаалиева ЕГН
  Снежинка Иванова Пенкова ЕГН
  Клара Сашева Баросова ЕГН

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 13 февруари 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения