Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2025-МИ/НР
София, 9 септември 2015 г.

ОТНОСНО: поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК за назначаване на ОИК в община Своге, Софийска област

Постъпила е жалба в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-104/07.09.2015 г. от упълномощен представител на партия „ГЕРБ" срещу Решение № 1875-МИ НР от 4 септември 2015 г. относно назначаването за председател на ОИК в община Своге лицето Атанас Ангелов Танев - предложение на коалиция „БСП лява България".

Централната избирателна комисия извърши служебна проверка по преписката по приемане на обжалваното решение и установи следното:

Видно от протокол № 234 от заседание на ЦИК на 4 септември 2015 г. комисията е гласувала с 12 гласа „за" от присъствали 14 предложението на партия „ГЕРБ" за назначаване за председател на ОИК в община Своге, а за секретар предложението на коалиция „БСП лява България".

С оглед на изложеното Централната избирателна комисия установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г., като действителната воля на комисията се разминава с изписването на състава на ОИК в община Своге.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс във връзка с чл. 62, ал. 2 от АПК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, като вместо т. 1 от Решение№ 1875-МИ/НР от 4 септември 2015 г. на ЦИК:

„1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Ангелов Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
СЕКРЕТАР: Петьо Величков Паунов
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Емилова Гьошева
Светлана Михайлова Колева
Бойко Христов Йорданов
Мария Иванова Владимирова
Захаринка Иванова Аврамова
Милена Живкова Славкова
Йоана Пеьова Йорданова
Катя Йосифова Чобанова

 

Да се чете

„1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Своге, Софийска област, в състав от 11 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Тодоров Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петьо Величков Паунов
СЕКРЕТАР: Атанас Ангелов Танев
ЧЛЕНОВЕ: Юлия Емилова Гьошева
Светлана Михайлова Колева
Бойко Христов Йорданов
Мария Иванова Владимирова
Захаринка Иванова Аврамова
Милена Живкова Славкова
Йоана Пеьова Йорданова
Катя Йосифова Чобанова

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Свързани решения:

1875-МИ/НР/

2246-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения