Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2025-ПВР/МИ
София, 13 септември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Иваново, област Русе, назначена с Решение № 370-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-907 от 05.09.2012 г. от Василена Валентинова Цанкова-Борисова - областен координатор на ПП „Национално движение за стабилност и възход" - гр. Русе, за назначаване на член на ОИК - Иваново. Към предложението са приложени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Николай Йорданов Йорданов и пълномощно в полза на Василена Валентинова Цанкова-Борисова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Иваново, област Русе, Николай Йорданов Йорданов, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения