Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2018-НС
София, 11 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, подписано от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов – представляващи коалицията, заведено под № 2 на 9 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г. от 04.02.2021 г. между партия „Движение 21“, партия „Движение България на гражданите“ и партия „Единна народна партия“ за образуване на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява заедно от Мая Божидарова Манолова-Найденова и Николай Димитров Хаджигенов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение 21“, издадено на 29.01.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Движение България на гражданите“, издадено на 05.02.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 492/2012 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Единна народна партия“, издадено на 25.01.2021 г. от СГС, VI-15 състав, по ф.д. № 337/2008 г.

5. Удостоверение № 48-00-299 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение 21“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

6. Удостоверение № 48-00-331 от 08.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Движение България на гражданите“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

7. Удостоверение № 48-00-327 от 04.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Единна народна партия“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

8. Образец от подписа на представляващия партия „Движение 21“.

9. Образец от печата на партия „Движение 21“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „Движение България на гражданите“.

11. Образец от печата на партия „Движение България на гражданите“

12. Образeц от подписа на представляващия партия „Единна народна партия“.

13. Образец от печата на партия „Единна народна партия“.

14. Образци от подписите на представляващите коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ – 2 броя.

15. Преводно нареждане от „Юробанк България“ АД от 08.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

16. Удостоверение от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „Единна народна партия“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

17. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

18. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5507 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!.

От протокол с вх. № НС-04-03-6 от 11 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 244-МИ / 16.06.2021

    относно: жалба от Георги Минчев Тронков срещу Решение №142-МИ от 11.06.2021 г. на Общинската избирателна комисия – Вълчи дол

  • № 243-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 37-НС от 11.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

  • № 242-НС / 16.06.2021

    относно: жалба от Мустафа Карадайъ – председател и представляващ партия „Движение за права и свободи“, чрез упълномощения представител Салих Рамадан Аршински, срещу Решение № 62-22 46 НС от 10.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

  • всички решения