Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 201-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от коалиция Движение „ЗАЕДНО“, подписано от Димитър Александров Митев в качеството му на председател и представляващ коалицията, подадено чрез пълномощника адвокат Никола Любомиров Стойчев, заведено под № 17 на 22 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва: Александър Трифонов Томов, Динко Георгиев Динков, Ганчо Тодоров Ганчев, Мария Андонова Пиргова, Искра Богданова Христова-Балканска, Иван Костадинов Станков, Радослав Йорданов Радославов, Тони Димитров Баждаров, Николай Петров Минков, Александър Цветанов Гарибов, Цветомир Стоянов Цветков, Любомир Кирилов Дончев, Илияна Андонова Петрова, Камен Нейков Горанов, Петър Георгиев Петров, Соня Стефанова Урумова и Димитър Александров Митев.

Коалицията е регистрирана с Решение № 127-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-53 от 23.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на коалиция Движение „ЗАЕДНО“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Александър Трифонов Томов

2.

Динко Георгиев Динков

3.

Ганчо Тодоров Ганчев

4.

Мария Андонова Пиргова

5.

Искра Богданова Христова-Балканска

6.

Иван Костадинов Станков

7.

Радослав Йорданов Радославов

8.

Тони Димитров Баждаров

9.

Николай Петров Минков

10.

Александър Цветанов Гарибов

11.

Цветомир Стоянов Цветков

12.

Любомир Кирилов Дончев

13.

Илияна Андонова Петрова

14.

Камен Нейков Горанов

15.

Петър Георгиев Петров

16.

Соня Стефанова Урумова

17.

Димитър Александров Митев

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения