Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2006-ПВР/МИ
София, 22 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пазарджик, област Пазарджик, назначена с Решение № 312-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-900 от 22.08.2012 г. от Гинче Димитрова Караминова - общински координатор на ПП „ГЕРБ" - Пазарджик, преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Пазарджик. Предлага се на мястото на Янчо Николов Дрянов да бъде назначен Атанас Иванов Качаков, а на мястото на Христина Геомарова Ганчева да бъде назначен Кръстьо Йорданов Костадинов. Към предложението са приложени: молба от Янко Николов Дрянов за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Атанас Иванов Качаков; молба от Христина Геомарова Ганчева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Кръстьо Йорданов Костадинов; пълномощно от Цветан Георгиев Цветанов в полза на Дончо Спасов Баксанов, областен координатор на ПП „ГЕРБ" за област Пазарджик и пълномощно от Дончо Спасов Баксанов в полза на Гинче Димитрова Караминова - общински координатор на ПП „ГЕРБ" за община Пазарджик.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Янчо Николов Дрянов, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Христина Геомарова Ганчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Кръстьо Йорданов Костадинов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пазарджик, област Пазарджик, Атанас Иванов Качаков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения