Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2002-НС
София, 9 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 244, чл. 254 и чл. 258 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Проверка, извършвана от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“)

1. Възлага на ГД „ГРАО“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия:

 • има навършени 21 години;
 • няма друго гражданство освен българско;
 • не е поставен под запрещение;
 • не изтърпява наказание лишаване от свобода.


2. Районните избирателни комисии предоставят на ЦИК информацията за регистрираните кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети не по-късно от 3 март 2021 г. (31 дни преди изборния ден) в електронна форма във вид на текстови файл с формат (структура) съгласно приложение към настоящото решение, като всеки нов ред от файла съответства на отделен кандидат.

3. Централната избирателна комисия предоставя в срок не по-късно от 4 март 2021 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка обобщен списък на кандидатите в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

4. В случаите на извършени промени в кандидатските листи на партиите и коалициите по реда на чл. 258, ал. 4 и 5 ИК районните избирателни комисии предоставят на ЦИК незабавно информацията за това, но не по-късно от 4 март 2021 г. (30 дни преди изборния ден), в посочената по т. 2 от настоящото решение електронна форма.

5. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката по т. 1 в срок до 7 март 2021 г. и уведомява незабавно ЦИК за резултатите от нея.

6. За резултатите от проверката се изготвя списък в електронен вид в EXСEL формат, в който се посочват кандидатите, за които е установено, че не отговарят на условията по т. 1.

ІІ. Проверка, извършвана от Централната избирателна комисия

7. Централната избирателна комисия извършва проверка :

а) дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет;

б) дали кандидатът за народен представител е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони;

в) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация от повече от един инициативен комитет;

г) дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район.

8. Централната избирателна комисия извършва проверката в срок до 7 март 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2527-МИ / 27.09.2023

  относно: жалба от коалиция „БСП за България“ чрез Корнелия Петрова Нинова – представляващ коалицията, срещу решение № 57-МИ от 25.09.2023 г. на ОИК – Нова Загора

 • № 2526-МИ / 27.09.2023

  относно: жалба от коалиция „Граждани за Общината“ чрез С И Г – упълномощен представител, срещу решение № 83-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2525-МИ / 27.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

 • всички решения