Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2001-МИ
София, 24 август 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Бяла Слатина, област Враца, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-260\42 от 22 август 2023 г. от кмета на община Бяла Слатина, област Враца, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции съгласно Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Бяла Слатина.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Бяла Слатина, област Враца, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Цветелина Андреева Андровска-Илиева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Йото Василев Йотов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирена Русланова Димитрова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Калин Димитров Кънчев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мария Христова Ангелова

 

СЕКРЕТАР:

Елисавета Цветанова Даскалова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Николай Иванов Гурзовски

 

 

Веселка Ангелова Донова

 

 

Емилия Георгиева Раловска

 

 

Евгени Вълчев Ангелов

 

 

Красимира Василева Милчева

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения