Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1994-ПВР/МИ
София, 15 август 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Роман, област Враца, назначена с Решение № 405-ПВР/МИ от 18.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-897 от 10.08.2012 г. от Валери Маринов Ангелов - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" за община Роман, за промяна в състава на ОИК - Роман. Предлага се на мястото на Радослава Петкова Велева - член на ОИК - Роман, да бъде назначена Соня Найденова Петрова. Към предложението са приложени: молба от Радослава Петкова Велева за освобождаването й от състава на ОИК; декларация по чл.16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Соня Найденова Петрова.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Роман,  област Враца, Радослава Петкова Велева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Роман,  област Враца, Соня Найденова Петрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3001-МИ / 29.02.2024

    относно: пределяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените нови и частични избори на 10 март 2024 г.

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • всички решения