Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1988-НС
София, 4 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отмяна на Решение № 1962-НС относно промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, изразяващо се в изключване на партия „АТАКА“ от състава на коалицията, и промяна в наименованието й. Заявлението е подадено от представляващия коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“ Красимир Дончев Каракачанов чрез пълномощника Ангел Василев Чакъров с пълномощно от 20.01.2021 г. Коалицията е регистрирана с Решение № 4234-НС от 6 февруари 2017 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Заявлението е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., под № 1-2 от 27 януари 2021 г.

С Решение № 1962-НС от 28.01.2021 г. Централната избирателна комисия е регистрирала промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, като е заличила от състава на коалицията партия „АТАКА“ и е извършила промени в наименованието, както следва: КП „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ и ВМРО“. Така постановеното решение на Централната избирателна комисия е отменено с Решение № 1380 от 03.02.2021 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, постановено по адм.д. № 1271/2021 г., и преписката е върната на Централната избирателна комисия за ново произнасяне по заявлението на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, съобразно мотивите, изложени в решението.

За да отмени решението на Централната избирателна комисия, съдът е приел, че краен срок за подаване на заявления и представяне на решения за промени в коалицията е 35 дни преди изборния ден, който срок към момента на подаване на заявлението е изтекъл, тъй като коалицията е регистрирана за участие в произведените на 26.03.2017 г. избори за народни представители.

Предвид горното, съдът приема, че по реда на чл. 144 ИК Централната избирателна комисия не може да регистрира настъпилите промени в състава на коалицията. При това положение Централната избирателна комисия следва да приеме решение, с което да откаже да регистрира заявените промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“.

При гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 14 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 6  членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на заявлението за промени в състава на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА И ВМРО“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

1962-НС/

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения