Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1979-МИ
София, 18 август 2023 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол при отпечатването на хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 6, ал. 3, изр. второ, предл. първо, чл. 208, чл. 209, ал. 1 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс и Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г., посл. изм., бр. 70 от 2022 г.) и писма с вх. № МИ-04-6 от 09.08.2023 г. от Министерството на финансите и вх. № МИ-26-24 от 16.08.2023 г. от Печатницата на Българската народна банка и Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Хартиените бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с грамаж на хартията 120 гр/кв.м. Бюлетините се отпечатват от Печатницата на Българската народна банка (Печатницата на БНБ). При необходимост Печатницата на БНБ може да ползва други специализирани печатници. Бюлетините се отпечатват при спазване на техническите характеристики, одобрени с решение на Централната избирателна комисия (ЦИК). Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (Наредбата) съгласно чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия, както и общинските избирателни комисии (ОИК). Управлението на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините в електронна система може да се възложи на подизпълнител.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи, но не по-късно от 29.09.2023 г., ЦИК възлага въвеждането на данните относно съдържанието на бюлетините в електронната система. При установени грешки и несъответствия се приема решение за отстраняването им и коректните данни се въвеждат в електронната система.
 3. Печатницата на БНБ или подизпълнителят по т. 1 изготвя и изпраща на ЦИК и на ОИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини се прилага инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ или подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини ОИК провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

Общинската избирателна комисия с решение одобрява графичния файл с образец на бюлетината за всеки отделен избор, като всеки отделен образец се разпечатва и върху него се подписват саморъчно присъстващите членове и изписват имената си. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването в електронната система се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната ОИК.

 1. Едновременно с одобряване на предпечатния образец на бюлетината ОИК одобрява и тиража на бюлетините за всеки отделен избор, както и образците на протоколи на ОИК и на секционните избирателни комисии (СИК) в общината.
 2. Одобреният образец на бюлетината се съхранява в ОИК и се публикува след разрешение от ЦИК.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата, инструкции за работа и сключения за целта договор.
 4. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждение за одобряване на предпечатния образец от ОИК по електронен път и уведомление от ЦИК.
 5. При констатиране на грешка в съответна бюлетина ЦИК може да спре (блокира) процеса на отпечатване за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Спряната (блокирана) бюлетина се отпечатва след получаване на писмено потвърждение от ЦИК.
 6. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на място в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

11.1. да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието;

11.2. на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

11.3. да изисква допълнителни справки, сведения и други документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на Печатницата на БНБ (печатниците изпълнители) са длъжни да съдействат на ЦИК при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количество, серийност, поредност на номерацията и автентичност на издателя, като осигурява:

12.1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

12.2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

12.3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

12.4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

12.5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван с ЦИК и предоставен на съответната ОИК и на областната администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на ОИК, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители, включително и от представителите на Министерството на финансите. Екземпляр от подписаните протоколи се предоставят на ЦИК.
 3. Упълномощените представители на съответната ОИК и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 4. Транспортирането на бюлетините се осъществява при условията и по реда, уредени в договора за възлагане на отпечатването.
 5. Бюлетините за всяка община се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения, които могат да са и на територията на съответната община. Областните администрации в срок не по-късно от 02.10.2023 г. изпращат на ЦИК и на АМС информация за определените помещения за съхранение на бюлетините. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на упълномощените членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. За съхранението и транспортирането на отпечатаните бюлетини до предаването им в областния център отговорност носи Печатницата на БНБ (всяка печатница изпълнител).
 7. Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по секции.
 8. Дейностите по охрана на бюлетините при тяхното транспортиране, както и охраната на помещенията, определени за съхранение на бюлетините, се осъществява от органите на Министерството на вътрешните работи.
 9. За съхранението на бюлетините от получаването в областния център до предаването им на общинските администрации отговорност носи областният управител. Предаването се извършва не по-късно от 3 дни преди изборния ден за първи тур, а за втори тур – до започване на предаването на изборните книжа и материали в предизборния ден. За предаването се съставя протокол, който се подписва от упълномощени представители на областната и на общинската администрация, както и от упълномощени членове на ОИК. Срокът преди първия тур не се прилага, когато от кмета на съответна община постъпи писмено искане до областния управител за получаване на бюлетините в друг срок след доставката им.
 10. От получаването на бюлетините от областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии отговорност за съхранението на бюлетините носи кметът на общината.
 11. За произвеждането на втори тур на изборите за кметове се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определяне на резултатите от първия тур в изборите за кметове ОИК отбелязва в електронната система кандидатите, които ще участват във втория тур. Общинската избирателна комисия незабавно след обявяване на резултатите одобрява предпечатната заготовка и я изпраща с електронен подпис на печатницата.
 12. Областните управители изпращат на ЦИК информация за предадените бюлетини на общинските администрации.
 13. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница, под контрола на Министерството на финансите.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и при унищожаването им може да присъстват упълномощени членове на ЦИК съгласно предварително съгласуван график. За проверката се съставят протоколи и по един екземпляр от тези протоколи се изпраща на ЦИК.


Зам.-председател: Цветозар Томов

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3169-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3102-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3168-ЕП / 24.04.2024

  относно: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 • № 3167-ЕП/НС / 24.04.2024

  относно: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • всички решения