Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1959-МИ
София, 3 август 2023 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Перущица, област Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-10-9 от 21.07.2023 г. е постъпило заявление от Мария Асенова Витанова-Вълканова – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“, за попълване състава на ОИК – Перущица. Предлага се на мястото на Ангел Атанасов Гегов, чиито пълномощия са предсрочно прекратени с Решение № 1946-МИ от 20.07.2023 г., за председател на ОИК – Перущица, да бъде назначен Петър Атанасов Ванев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Атанасов Ванев,  пълномощно в полза на Мария Асенова Витанова-Вълканова и пълномощно в полза на Георги Рангелов Мараджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Перущица, област Пловдив, Петър Атанасов Ванев, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения