Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1936
София, 4 юли 2023 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения – стая № 9, стая № 25 и стая № 307 в сградата на общинска администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изборите за народни представители на 04.04.2021 г., изборите за народни представители на 11.07.2021 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г., изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило искане по електронната поща с вх. № НС-14-10 от 04.07.2023 г. от Боян Кехайов – кмет на община Неделино, за разрешаване на достъп до запечатани помещения – стая № 9, стая № 25 и стая № 307 в сградата на общинска администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изборите за народни представители на 04.04.2021 г., изборите за народни представители на 11.07.2021 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г., изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и изборите за народни представители на 02.04.2023 г., с цел преместване на изборните книжа от стая № 9 и стая № 25 в стая № 307.

Достъпът до помещенията е необходим във връзка с извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на административна сграда, гр. Неделино.

Съгласно Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения – стая № 9, стая № 25 и стая № 307 в сградата на общинска администрация, в които се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за президент и вицепрезидент през 2016 г., изборите за членове на Европейския парламент от Република България през 2019 г., изборите за общински съветници и за кметове през 2019 г., изборите за народни представители на 04.04.2021 г., изборите за народни представители на 11.07.2021 г., изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и на 21.11.2021 г., изборите за народни представители на 02.10.2022 г., и изборите за народни представители на 02.04.2023 г., във връзка с извършване на строително-монтажни работи – текущ ремонт на административна сграда, гр. Неделино.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 5 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 6 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

След преместване на изборните книжа от стая № 9 и стая № 25 в стая № 307 помещението да се запечата по реда на Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

Копие от заповедта на кмета на общината за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят по реда на т. 8 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Зам.-председател: Димитър Димитров

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения