Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 193-ЕП
София, 22 април 2019 г.

ОТНОСНО: определяне на изпълнител чрез състезателна процедура с договаряне по реда чл. 76 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“ от Закона за обществените поръчки и § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс (ИК) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.04.2019 г. под № 04312-2019-0001 и в „Официален вестник“ на Европейския съюз под № 2019/S 071-167225.

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6, чл. 108, т. 1 ЗОП и Решение № 43-ЕП от 02.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), за откриване на състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 76 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ и чл. 73, ал. 2, т. 1, б. „в“ ЗОП с предмет: „Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на 08.04.2019 г. под № 04312-2019-0001, в „Официален вестник“ на Европейския съюз под № 2019/S 071-167225 и в Профила на купувача на ЦИК на адрес: https://www.cik.bg/bg/zop/29,

и предвид следните МОТИВИ:

 1. Извършените подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на чл. 54-60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) от комисията, назначена със Заповед № 5-А/16.04.2019 г. на председателя на ЦИК и предвид резултатите от работата ѝ, отразени в окончателен доклад на комисията от 19.04.2019 г., протокол № 1 от 16.04.2019 г. и протокол № 2 от 17.04.2019 г. за извършване на подбор на кандидатите, индивидуални протоколи № 1, 2 и 3 от 18.04.2019 г. за резултатите от проведени преговори и постигнати договорености с поканените участници и съдържащите се в тях констатации и мотиви;
 2. Предложените в офертите на участниците условия за изпълнение на поръчката.

 

І. ОБЯВЯВА

 

Класирането на участниците в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на 3 000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, както следва:

Първо място – „Сиела Норма“ АД.

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯ

 

За изпълнител на обществената поръчка класираният на първо място участник: „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580 и с адрес гр. София, Район „Подуяне“, п.к. 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, бул. „Владимир Вазов“ № 9.

 

ІІІ. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ

 

 1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранен от участие в процедурата участникът „ЛЕКС.БГ“ ЕАД, тъй като е представил оферта, в която Ценовото предложение не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ

Ценовото предложение в офертата е със следното съдържание:

1.1. Предложена е единична цена за наем на 1 бр. специализирано устройство с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване е 3 840,00 без вкл. ДДС и 4 608,00 с вкл. ДДС.

1.2. Обща предлагана цена за наем на 3000 бр. специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване 11 520 000,00 лв. без вкл. ДДС и 13 824 000,00 лв. с вкл. ДДС.

Предлаганата цена надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, именно 7 500 000,00 лв. без вкл. ДДС.

 1. На основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП е отстранен от участие в процедурата участникът „Български машини за гласуване“ ЕООД, тъй като е представил оферта, в която Предложението за изпълнение на поръчката с оглед техническите спецификации и изискванията на възложителя не отговаря на предварително обявените условия в т. II. Техническа спецификация от документацията за участие в състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществената поръчка.

МОТИВИ

 1. По т. 2. Изисквания към хардуерната конфигурация на устройствата:
  • Демонстрираната машина няма вграден четец за смарткарти, а RFID четец;
  • Няма налични 5 бр. смарткарти, а се използват RFID карти;
  • Липсата на смарткарти не дава възможност електронно да се подписва чрез тях (комбинация смарткарта+валиден ПИН код) електронните бюлетини и обобщените данни;
  • Липсва приложен сертификат, доказващ минимум 5 г. съхранение на отпечатъка на предложената хартия.
 2. По т. 3. Общо описание на процесите:
  • При демонстрираната машина няма наличен на full disk криптиране (FDE), като участникът не е реализирал подход, предоставящ еквивалентна или по-добра сигурност;
  • Описаните дейности в техническото предложение на Участника не отговарят на изискуемите процеси в т. 3.1. и 3.2.;
  • По време на демонстрацията софтуерната система бе поставена в режим за управление, което даде възможност за визуализиране и разпечатване на междинни данни (разпределение на гласовете по партии и коалиции от партии/независими кандидати) от гласуването до момента, което е в разрез с описания процес в т.т. 3.3.1. и 3.3.2.;
  • Липсва описание по т. 3.5.
 3. Липсва описание за изпълнение на изискванията по т. 4. Изисквания към софтуерната реализация и конфигурация.
 4. Липсва описание за изпълнение на изискванията по т. 5. Изисквания към сигурността на устройствата за ЕМГ.
 5. Липсват представени подробни процедури, методи и мерки по т. т. 7. Процедури.
 6. Описанието на предложението за изпълнение на поръчката, съобразно техническата спецификация, в което са представени дейностите, които ще бъдат изпълнени не отговаря на изискванията на Възложителя.
 7. При демонстрацията на мострата на специализираното устройство с инсталиран демонстрационен софтуер за електронно машинно гласуване от участника „Българските машини за гласуване“ ЕООД е установено, че софтуерна конфигурация на системата не отговаря на описаните процеси в техническото задание.

На основание чл. 43, ал. 1 ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участниците в процедурата.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 ППЗОП настоящето решение да се публикува в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание чл. 36а, ал. 1, т. 5 ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 5 ППЗОП протоколите и окончателният доклад на комисията да се публикуват в профила на купувача при условията на чл. 36а, ал. 3 ЗОП.

На основание § 3, ал. 2 от ДР на Изборния кодекс настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1018 / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

  относно: предоставяне на достъп до обществена информация

 • № 1016-МИ / 23.11.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

 • всички решения