Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1915-МИ
София, 9 юли 2012 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите за кметове за участие в частичните избори на 30 септември 2012 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 4, ал. 5 и 6, чл. 33, ал. 1, т. 15 и 16, чл. 98 - 100, чл. 102, чл. 103, чл. 122 - 127, чл. 280 и § 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Пасивно избирателно право на българските граждани

1. Право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които отговарят едновременно на следните условия:

- навършили са 18 години към изборния ден включително;

- нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз;

- не са поставени под запрещение (пълно или ограничено);

- не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

- живели са в съответното населено място най-малко през последните 6 месеца. „Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" е български гражданин, който отговаря алтернативно на едно от следните условия:

а) към 29 март 2012 г. включително има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, в които ще се кандидатира;

б) към 29 март 2012 г. включително има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България, като може да се кандидатира по постоянен или настоящ адрес. Кандидатът за кмет на кметство трябва да има постоянен или настоящ адрес на територията на съответното кметство, за което ще се кандидатира.

Граждани на държава - членка на Европейския съюз не могат да бъдат избирани за кметове на общини и кметове на кметства.

 

II. Издигане на кандидати.

2. Кандидати за кметове могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия и в Общинската избирателна комисия (ОИК) партии, коалиции от партии и инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати, както и от регистрирани в Общинската избирателна комисия местни коалиции.

3. Партиите, участващи в състава на коалиция от партии или на местна коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за кметове.

4. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местни коалиции, не могат самостоятелно да издигат свои кандидати за кметове.

 

III. Кандидатски листи

5. Кандидатите, издигнати от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се подреждат в кандидатски листи.

6. Коалициите от партии участват в избора за кмет в съответната община (кметове на общини/ кметове на кметства) с обща кандидатска листа. Участващите в тях партии не могат да участват със самостоятелни листи за същия избор.

7. Партиите или коалициите от партии, участващи в състава на местна коалиция за избор на кмет, не могат да участват самостоятелно със свои кандидатски листи за същия избор за кмет в съответната община.

8. Всеки независим кандидат за кмет на община или кметство, образува самостоятелна кандидатска листа.

9. Всеки кандидат за кмет на община или за кмет на кметство, издигнат от партия, коалиция от партии или местна коалиция, образува самостоятелна кандидатска листа.

10. Независим кандидат за кмет не може да бъде включен в кандидатската листа на партия, коалиция от партии или местна коалиция.

 

IV. Лица, които не могат да бъдат регистрирани от партии и техните коалиции

11. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати от името на партии, коалиции от партии и местни коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членство в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите като независими кандидати.

 

V. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

12. От регистрирането на кандидатските листи до обявяването на резултатите от изборите кандидатите имат качеството на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидата е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

13. От деня на регистрацията регистрираните кандидати за кметове не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен в случаите на заварено тежко престъпление. Когато регистрацията на кандидатите е заличена, правата по тази точка се прекратяват от деня на заличаването.

14. Разпоредбата на т. 13 не се прилага, когато регистрираните кандидати за кметове са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрацията.

 

VI. Действителност на регистрацията на кандидатите

15. Всеки кандидат за кмет може да бъде предложен за регистриране само от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет и само в един изборен район. Кандидат за кмет на община не може да бъде и кандидат за кмет на кметство.

16. Когато кандидатът по т. 15 бъде регистриран от повече от една партия, коалиция от партии или инициативен комитет или в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

17. Народен представител може да бъде кандидат за кмет. В случай че е избран за кмет, се прекратяват пълномощията му на народен представител.

18. Нарушението на изискванията по т. 15 и т. 17 води до недействителност на регистрацията, а когато то бъде открито след произвеждане на изборите - до недействителност на избора, ако кандидатът е избран.

19. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на т. 15. Решението се обявява незабавно и се уведомяват ОИК и съответните кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети. Решението на ЦИК за обявяване недействителността на регистрацията на кандидатите може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

VII. Регистрация на листи по предложение от партии, коалиции от партии и местни коалиции. Подреждане на кандидатите

20. Кандидатите за кметове, предложени от партия, коалиция от партии или местна коалиция се регистрират от общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава, или ръководството на съответната коалиция от партии или местна коалиция, компетентно съгласно решението за образуване на коалицията, с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 43 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лица. Към предложението се прилагат само следните документи:

а) решението на партията или коалицията от партии, взето от компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган, за издигането на кандидатите за кметове;

б) заявление от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция от партии или местна коалиция (Приложение №49 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

в) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл.4, ал.5 или 6 от ИК (Приложение №53 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

г) декларация по образец от кандидата за кмет, че отговаря на условията по чл.122, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение  №56 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.);

д) пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред ОИК, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица.

 

VІІI. Подписка за независим кандидат. Регистриране на листи по предложение от инициативен комитет

21. Правото да посочат и регистрират независим кандидат за кмет имат:

22. 1. За кмет на община с население:

а) до 10 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - не по-малко от 400 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - не по-малко от 2000 избиратели от общината.

22.2. За кмет на кметство - една пета от избирателите на кметството, но не повече от 500.

23. Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор (Приложение № 47 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

24. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

25. Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството, единния си граждански номер.

26. Избирателите - граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи у нас - имената, личния номер, номера на личната си карта или паспорт, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрацията, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство.

27. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си по реда на тази точка, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и носи отговорност като администратор по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

28. Кандидатите за кметове, предложени от инициативен комитет, се регистрират от Общинската избирателна комисия след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) на кандидатите за кметове (Приложение № 45 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от  името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 20, букви "б", „в", „г", както и подписката по т. т. 23 - 27.

29. След приемане на документите по т.т. 23-28 общинската избирателна комисия незабавно предава подписката на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която извършва проверката в срок до 31 август 2012 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборния ден).

30. Общинската избирателна комисия в срок до 31 август 2011 г. включително (не по-късно от 29 дни преди изборния ден) установява резултата от подписката.

 

ІX. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения

31. Кандидатите за кметове, предложени от партии, коалиции от партии и местни коалиции, се регистрират от ОИК в срок до 30 август 2012 г. включително (не по-късно от 30 дни преди изборния ден).

32. Кандидатите за кметове, предложени от инициативни комитети, се регистрират от ОИК в срок до 30 август 2012 г. включително (не по-късно от 30 дни преди изборния ден).

33. Документите по т. 20 и 28 се завеждат с пореден номер в следните отделни регистри:

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на община (Приложение № 40 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1621-МИ от 13 февруари 2012 г., обн. ДВ, бр. 14 от 17.02.2012 г.);

- Регистър на кандидатите за участие в изборите за кмет на кметство (Приложение № 41 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

34. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ОИК.

35. За регистрацията на всеки кандидат за кмет на община и на кандидат за кмет на кметство ОИК взема отделно решение, което се вписва в съответния регистър по т. 33.

36. Въз основа на взетото решение за регистрация ОИК издава Удостоверение за регистриран кандидат за кмет (Приложение № 58 от изборните книжа, утвърдени с Решение № 1519-МИ от 9 декември 2011 г., обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.).

 

X . Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

37. Общинската избирателна комисия извършва проверка дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за кметове и при установяване на непълноти дава указания и срок за отстраняването им.

38. В случай че указанията по т. 37 не са изпълнени в срок, ОИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати. Отказът може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 33, ал. 3 от ИК.

39. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат партията, коалицията от партии или местната коалиция може не по-късно от 9 септември 2012 г. включително (20 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.

40. Когато някой от кандидатите почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията, коалицията от партии или местната коалиция може да предложи нов кандидат в срок не по-късно от 9 септември 2012 г. включително.

41. Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от изискуемия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет. Заличаването може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 26, ал. 8 от ИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3372-ЕП/НС / 27.05.2024

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 9 юни 2024 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 3371-НС / 27.05.2024

    относно: жалба от Ц. П. – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“ за нарушение на чл. 183 ал. 4 от Изборния кодекс

  • № 3370-ЕП / 27.05.2024

    относно: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

  • всички решения