Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1903-НС
София, 8 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Севджан Шюкрю Чауш – член на СИК № 171000054 в гр. Асеновград, срещу решение № 247-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-462 от 05.04.2023 г. чрез РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е постъпила жалба от Севджан Шюкрю Чауш – член на СИК № 171000054 в гр. Асеновград, срещу решение № 247-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Жалбоподателят смята, че решение № 247-НС от 02.04.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е неправилно, недопустимо, недоказано и несъответстващо на фактическата обстановка и моли да бъде отменено.

В жалбата се твърди, че с решение № 247-НС РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е установила нарушения на изборния процес от жалбоподателката в качеството и на член на СИК № 170100054 в гр. Асеновград, като с това решение се засягат правата й и се петни доброто й име, като се установяват действия и обстоятелства, които не са извършвани. Твърди, че описаната в решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, фактическа обстановка не отговаря на действителността.

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, с решение № 247-НС от 02.04.2023 г. се е произнесла по сигнал с вх. № 14 от 02.04.2023 г. от Н. П. Я., и е установила извършени нарушения на чл. 226 от Изборния кодекс от Севджан Чауш – член на СИК № 170100054, която при гласуване на избирател на СУЕМГ стои до устройството от страната на екрана и разговаря с избирателите на турски език, и от Иван Янков Зафиров – член на СИК № 170100054, който я обижда и крещи, с което нарушава реда в СИК.

РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, със своето решение № 247-НС от 02.04.2023 г. е указала на председателя на СИК № 170100054 Валентина Качорова да изпълнява задълженията си по опазване на реда в СИК, а на Севджан Чауш като член на СИК № 170100054 да спазва стриктно разпоредбите на Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, а разгледана по същество за неоснователна. Жалбоподателката не представя доказателства за твърденията си в жалбата, че с решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, се засягат правата й и се петни доброто й име.

Също така Централната избирателна комисия, че в решението № 247-НС от 02.04.2023 г. РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е дал указание на председателя на секционната комисия и на жалбоподателката да изпълняват задълженията си и да спазват стриктно разпоредбите на Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 247-НС от 02.04.2023 г. на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения