Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1903-МИ
София, 20 октомври 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца

Общинска избирателна комисия – Криводол, с писмо вх. № МИ-15-478 от 16.10.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 128-МИ от 15.10.2020 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Найден Лазаров Димов като кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Криводол, с приложено заверено копие от решение № 128-МИ/15.10.2020 г. на ОИК – Криводол; заверено копие от решение № 129-МИ/15.10.2020 г. на ОИК – Криводол, за уведомяване на Централната избирателна комисия за наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, копие от оставка на Найден Лазаров Димов с вх. № 201/13.10.2020 г. на ОИК, и копие от писмо от община Криводол с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 19.10.2020 г. на кметство Пудрия е 649, поради което кметство Пудрия, община Криводол, област Враца, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Криводол, област Враца, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Пудрия, община Криводол, област Враца.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения