Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1892-НС
София, 4 април 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Стоян Таслаков срещу решение № 213-НС от 31.03.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия, заедно с административна преписка, е постъпила жалба с вх. № НС-15-151 от 01.04.2023 г. от Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител в 17 МИР – Пловдивски, от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 213-НС от 31.03.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

С решение № 213-НС от 31.03.2023 г. РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, се е произнесла по сигнал, с вх. № 10/30.03.2023 г., подаден от Стоян Таслаков, с твърдени нарушения на чл. 183, ал. 4 ИК във връзка § 1, т. 18 от ДР на ИК, а именно нарушаване на добрите нрави чрез използване на медийни услуги с регионален и местен обхват за извършване на предизборна агитация, тъй като кметът на община Стамболийски г-н Мараджиев издавал общински вестник „Стамболийски вести“, разпространяван на територията на общината, като в бр. 52 от м. март 2023 г. от същия, открито агитирал за коалиция „ГЕРБ-СДС“ и бюлетина № 2 в множество статии.

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, след запознаване с представените материали по преписката и събрана допълнително информация е оставила сигнала без разглеждане, като е приела в случая, че следва да се приложи редът, предвиден в чл. 200 ИК по отношение на публикации в доставчици на медийни услуги при провеждане на предизборна кампания.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 213-НС от 31.03.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, да бъде отменено, а сигналът да бъде разгледан по същество.

Жалбата е недопустима.

Жалбоподателят няма правен интерес от обжалване на решението на РИК, тъй като с него не се засягат негови права или законни интереси. Подаденият от жалбоподателя сигнал до РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган и не продължава по-нататък в производството. Сигналоподателят в производството пред РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, е сезирал комисията със сигнал за твърдени от него извършени нарушения. Следователно, лицето, подало сигнала пред РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, съответно депозирало жалбата до ЦИК, не се явява заинтересувана страна в проведеното по неговия сигнал производство.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Стоян Николов Таслаков – кандидат за народен представител 17 МИР – Пловдивски, от ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 213-НС от 31.03.2023 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Решението на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пловдив, чрез РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения