Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1888-МИ
София, 9 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-38 от 08.09.2020 г. от Общинската избирателна комисия – Момчилград, за попълване състава на ОИК – Момчилград. Предлага се за член на ОИК – Момчилград, да бъде назначен Иван Митков Иванов на мястото на Маноел Трифонов Баръмов, освободен с Решение № 1884-МИ от 04.09.2020 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Митков Иванов и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Иван Митков Иванов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Момчилград, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

За секретар: Силвия Стойчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения