Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1888-МИ
София, 9 септември 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Момчилград, област Кърджали

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-38 от 08.09.2020 г. от Общинската избирателна комисия – Момчилград, за попълване състава на ОИК – Момчилград. Предлага се за член на ОИК – Момчилград, да бъде назначен Иван Митков Иванов на мястото на Маноел Трифонов Баръмов, освободен с Решение № 1884-МИ от 04.09.2020 г. на ЦИК.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Иван Митков Иванов и 1 бр. пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Момчилград, област Кърджали, Иван Митков Иванов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК – Момчилград, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

За секретар: Силвия Стойчева

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 751-МИ / 15.10.2021

    относно: допълнение на Решение № 1666-МИ от 8 ноември 2019 г. на ЦИК относно определяне с методика на възнагражденията на членовете на ОИК за заседания и дежурства

  • № 750-НС / 15.10.2021

    относно: утвърждаване на технически характеристики на хартиените бюлетини за произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 749-ПВР/НС / 15.10.2021

    относно: определяне на партиите, коалициите и инициативните комитети, които имат право да ползват медийни пакети по реда на чл. 178 от Изборния кодекс

  • всички решения