Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1882-НС
София, 2 април 2023 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страница pik.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № С-24/02.04.2023 г. е постъпил сигнал в 10:41 ч. от Стефан Манов – регистриран наблюдател от Българско сдружение за честни избори и граждански права – Пловдив и член на обществения съвет към ЦИК, от имейл адрес …@.... В сигнала се твърди, че към 10:30 часа на сайта Pik.bg са публикувани резултати от екзит-пол за изборите за народни представители под формата на резултати от пътен трафик, с което е нарушена забраната за публикуване на социологически проучвания и резултати от екзит-пол в хода на изборния ден, като е предоставен линк към публикацията и копие на публикацията.

По повод цитирания сигнал и в изпълнение на правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно от Изборния кодекс (ИК), на свое заседание ЦИК извърши проверка на публикациите на интернет страницата Pik.bg на 02.04.2023 г. и установи, че към 10:00 часа е публикуван материал, озаглавен „Горещи данни за трафика у нас към 10 часа: Най-натоварено остава движението към Банкя – 30%, към Чаталджа пътуват – 21%“. Публикацията съдържа информация за „най-новите данни от една от агенциите, които измерват автомобилния трафик на 2 април“, а именно „Най-много коли към 10.00 ч. пътуват към Банкя – 30%. Трафикът към Чаталджа е 21%, а към Доганово е 13%. Към Позитано пътуват 14%, а за Костадиново – 10%. Далеч по-слаб е трафикът към Генералово – 3%, към Левуново – 3%, а към Трифоново е едва 3%.“ Същите данни са изразени и в графичен формат.

Въпреки че в цитирания материал партиите и коалициите не са посочени с действителните им имена, съществува обективна свързаност между използваните наименования, към които „пътуват колите“, и партиите и коалициите, регистрирани за изборите на 2 април 2023 г. От друга страна процентното съотношение на резултатите обосновава извода, че същите представляват измерени и обобщени виждания на гражданите за резултата от гласуването на изборите на 2 април 2023 г., каквато е и същността на допитването до общественото мнение. Видно от момента на извършване на прегледа, данните са огласени преди обявяване на края на изборния ден на територията на страната.

Във връзка с изложеното ЦИК приема, че материалът, озаглавен „Горещи данни за трафика у нас към 10 часа: Най-натоварено остава движението към Банкя – 30%, към Чаталджа пътуват – 21%“, и съдържанието към него, представлява резултати от допитване до общественото мнение по повод на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. В чл. 205, ал. 5 ИК е регламентирана изрична забрана за огласяване под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната на резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите.

С оглед спазване на изборното законодателство, и по-конкретно на чл. 205, ал. 5 ИК, след протоколно решение на ЦИК, е публикувано съобщение на електронната страница на ЦИК https://www.cik.bg/ на 2 април 2023 г., с което ЦИК акцентира на забраната по чл. 205, ал. 5 ИК, както и че публикуването на данни за предварителните резултати от гласуването на интернет страниците на доставчици на медийни услуги до обявяване на края на изборния ден подлежи на санкция по реда на чл. 475 ИК. ЦИК също така е изпратила и съобщения на 2 април 2023 г. на всички средства за масова информация с горното съдържание.

Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК е налице забрана резултати от допитвания до общественото мнение по повод на избори да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

Съгласно разпоредбата на чл. 475, ал. 1 ИК лицето, което е нарушило разпоредбата на чл. 205 ИК, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лева, респективно субект на административното нарушение може да бъде физическо или юридическо лице.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 предложение последно във връзка с чл. 475, чл. 496 и чл. 498 във връзка с чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК за това, че на 2 април 2023 г. към 10:00 ч., на интернет страницата Pik.bg е публикуван материал, озаглавен „Горещи данни за трафика у нас към 10 часа: Най-натоварено остава движението към Банкя – 30%, към Чаталджа пътуват – 21%“, като в публикацията стойностите са дадени в проценти като „най-новите данни от една от агенциите, които измерват автомобилния трафик на 2 април“, а именно „Най-много коли към 10.00 ч. пътуват към Банкя – 30%. Трафикът към Чаталджа е 21%, а към Доганово е 13%. Към Позитано пътуват 14%, а за Костадиново – 10%. Далеч по-слаб е трафикът към Генералово – 3%, към Левуново – 3%, а към Трифоново е едва 3%.“, чрез които се визират резултати от вота към съответния времеви интервал от изборния ден (преди обявяване края на изборния ден на територията на страната) за политически партии и коалиции, участващи в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., като нарушението е извършено от „Пик нюз“, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Мария Луиза“ № 92, ет. 6, представлявано от Недялко Недялков Йорданов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение по чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс на „Пик нюз“, ЕИК 202235999, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район „Средец“, бул. „Мария Луиза“ № 92, ет. 6, представлявано от Недялко Недялков Йорданов.

УКАЗВА на електронното издание незабавно да премахне от интернет страницата Pik.bg публикуваните резултати от допитвания до общественото мнение по повод изборите за народни представители на 2 април 2023 г.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения