Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1875-НС
София, 1 април 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17-3 от 01.04.2023 г. от Европейска асоциация за защита на човешките права – България, представлявано от Румяна Христова Дечева, регистрирано с Решение № 1824-НС от 27.03.2023 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно Румяна Христова Дечева в полза на 12 (дванадесет) лица – представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 12 (дванадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 11 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 1 лицe като наблюдател извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 11 (единадесет) упълномощени представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Розалина Петрова Гьобеклиева-Балтова

 

2.

Иванка Иванова Василева

 

3.

Атанаска Петрова Павлова

 

4.

Миролюба Емилова Бенатова

 

5.

Весела Янкова Томсън

 

6.

Джанет София Томсън

 

7.

Райна Асенова Жулева

 

8.

Калин Бориславов Найденов

 

9.

Иван Тошков Иванов

 

10.

Димитринка Магдаленова Данева

 

11.

Борислав Валентинов Борисов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения