Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1875-МИ
София, 22 август 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 989-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК

 

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление вх. № МИ-11-15 от 20.08.2020 г. за промяна в състава на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, подадено от представляващия коалицията Димитър Александров Митев. Заявява се промяна в състава на коалицията изразяваща се в напускане на партия „ВОЛТ“.

Към заявлението по образец Приложение № 38-МИ от изборните книжа са приложени заверени от представляващия коалицията копия на анекс от 17.08.2020 г. към решение от 21.08.2019 г. за образуване на коалицията и Решение за образуване на коалиция от политически партии „Движение ЗАЕДНО за промяна“ от 21.08.2019 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ е вписана под № 3 в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. и е регистрирана с Решение № 989-МИ от 5 септември 2019 г. на ЦИК. В състава на коалицията са включени партия „Българска Социалдемокрация – Евролевица“, партия „Родолюбие 2000“, партия „Европейска сигурност и интеграция“ и партия „ВОЛТ“. Според решението за образуването й коалицията се представлява от Димитър Александров Митев, като не е посочен начинът на приемане на решения в случай на промяна на състава. Представеният в ЦИК анекс от 17.08.2020 г. към решението за създаване на коалицията е подписан от лицата, представляващи участващите в коалицията партии.

Възможностите за промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията ѝ в ЦИК, са уредени в чл. 144, ал. 1 ИК чрез подаване на заявление за това и представяне на решение за извършените промени. Разпоредбата на чл. 464, т. 2 ИК предвижда, че при произвеждане на частични избори коалициите, регистрирали промени в решението си за създаване, имащи отношение към произвеждане на избори, уведомят ЦИК и представят необходимите за това документи. Съгласно чл. 144, ал. 3 и чл. 464, т. 1 ИК в случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията ѝ се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

В наименованието на коалицията не е включено наименованието на партия „ВОЛТ“, поради което не се налага промяна на наименованието на коалицията.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144, ал. 1 и 3 и чл. 464, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗВЪРШВА ПРОМЯНА В СЪСТАВА на коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“, регистрирана с Решение № 989-МИ от 5 септември 2019 г., като ЗАЛИЧАВА от състава на коалицията партия „ВОЛТ“.

АНУЛИРА удостоверение № 3 от 5 септември 2019 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършените промени.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения