Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1873-НС
София, 1 април 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17-2 от 31.03.2023 г. от Европейска асоциация за защита на човешките права – България, представлявано от Румяна Христова Дечева, регистрирано с Решение № 1824-НС от 27.03.2023 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Румяна Христова Дечева в полза на 21 (двадесет и едно) лица – представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 21 (двадесет и един) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 21 лица за регистрация като наблюдатели в страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 2 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 19 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 2 (двама) упълномощени представители на Европейска асоциация за защита на човешките права – България, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Минчо Димитров Минчев

 

2.

Ивана Георгиева Иванова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения