Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1872-НС
София, 1 април 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 1-2 от 01.04.2023 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, представлявано от Тодор Христов Гунчев, чрез Румяна Христова Дечева, регистрирано с Решение на ЦИК № 1698-НС от 22.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев в полза на Румяна Христова Дечева;

- пълномощно от представляващия Тодор Христов Гунчев в полза на 15 (петнадесет) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 15 (петнадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 11 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател за страната 11 (единадесет) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Димитър Емилов Нитов

 

2.

Петко Стефанов Илиев

 

3.

Антония Костадинова Щерева

 

4.

Бенай Джеват Феим

 

5.

Мариан Митков Митев

 

6.

Мариана Атанасова Калчева

 

7.

Мирослава Петрова Спасова

 

8.

Стоянка Иванова Чолакова

 

9.

Теменужка Георгиева Николова

 

10.

Христо Маринчев Христов

 

11.

Христо Стоянов Дачев

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения