Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1850-МИ
София, 30 юли 2020 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети, за участие в нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35, чл. 152, т. 3 във връзка чл. 416 –419 във връзка с чл. 464 и чл. 468 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Общинската избирателна комисия (ОИК) незабавно след получаване на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет, издигнат от инициативен комитет, предава същия на съответното териториално звено на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) за проверка. Проверките на списъците следват реда на вписването на инициативните комитети, които ги представят, в регистрите на ОИК.

2. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис на избирателя, който подкрепя участието в новите и частичните избори на независимия кандидат за кмет, положен пред член на инициативния комитет.

3.  Проверката обхваща, както следва:

- за българските граждани – име, ЕГН, наличие на постоянен адрес в съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, определена с приетата от ЦИК хронограма за съответния вид избор, и наличие на настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, определена с приетата от ЦИК хронограма за съответния вид избор, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;

- за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, имащи статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България – имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него и адреса на пребиваване в съответната община или кметство към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, определена с приетата от ЦИК хронограма за съответния вид избор, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство към дата шест месеца преди датата на произвеждане на изборите.

4. Проверката се извършва от съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ. За резултата от проверката се уведомява ОИК. Проверката на записите приключва при установяване на следния брой коректни записи:

За кмет на община:

- 200 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 10 000 жители;

- 400 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 20 000 жители;

- 500 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 50 000 жители;

- 1000 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население до 100 000 жители;

- 2000 коректни записа на избиратели от съответната община за общини с население над 100 000 жители.

За кмет на кметство – коректни записи, равни на 1/5 от броя на избирателите в съответното кметство но не повече от 500.

За кмет на район – коректни записи равни на 1/5 от броя на избирателите в съответния район но не повече от 500.

5. При проверката на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за кмет, издигнат от инициативен комитет се спазва следната процедура:

5.1. Член на ОИК предава по опис приетия от комисията списък на избирателите по чл. 416, ал. 2 ИК на служител от съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ. В описа се посочват:

- име на независимия кандидат;

- вид избор;

- дата и час на постъпване на списъка в ОИК;

- брой листове;

- заявен от инициативния комитет брой избиратели, участвали в подписката;

- необходим минимален брой коректни записи;

- списък с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за кметове, издигнати от инициативни комитети за участие в новите и частичните избори на технически носител и на хартия.

5.2. За резултата от проверката съответното териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, който съдържа задължително посочване на следното:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- брой некоректни ЕГН;

- брой некоректни ЛН;

- брой несъответствия между ЛН и имена;

- брой избиратели без посочен постоянен адрес или адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство и настоящ адрес на територията на страната към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, определена с приетата от ЦИК хронограма за съответния вид избор;

- брой повторени записи в списъка;

- брой лица, участвали в предходни списъци за същия вид избор;

- брой неверни и непълни имена;

- общ брой лица без избирателни права, в т.ч.:

* лица, ненавършили 18-години към изборния ден включително;

* лица, поставени под запрещение;

* лица, изтърпяващи наказание лишаване от свобода;

* лица без постоянен и настоящ адрес на територията на Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, определена с приетата от ЦИК хронограма за съответния вид избор. 

5.3. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца след изборите.

5.4. Протоколът се подписва от ръководителя на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 416, ал. 2 ИК се връща на ОИК, за което се съставя приемно-предавателна разписка в два екземпляра – за ОИК и за териториалното звено на ГД „ГРАО“. Разписката се подписва от член на ОИК и от служител на териториалното звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.5. Съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката не по-късно от 27 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 23 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори.

5.6. Общинската избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 416, ал. 2 ИК от извършената от съответното териториално звено на ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка не по-късно от 27 дни преди изборния ден при произвеждане на нови избори и не по-късно от 23 дни преди изборния ден при произвеждане на частични избори. При поискване от инициативния комитет общинската избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат на представените от комитета списъци по чл. 416, ал. 2 ИК.

6. Общинската избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател – български гражданин или гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, имащ статут на постоянно или продължително пребиваващ, възможност да прави справка в списъка по чл. 416, ал. 2 ИК по ЕГН или ЛН.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения