Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1842-МИ
София, 16 юли 2020 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205 и чл. 431 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори.

 1. Не по-късно от седем дни преди изборния ден агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в нови и частични избори, представят в ЦИК:

1.1. Заявление по образец (Приложение № 28-МИ-НЧ от изборните книжа), за провеждане на проучване в изборния ден, подписано от представляващите агенцията лица или от изрично упълномощени от тях лица.

1.2. Удостоверение за актуално правно състояние (когато организацията не е пререгистрирана в Агенция по вписванията), издадено не по-рано от датата на издаване на указа на президента за насрочване на новите и частичните избори.

1.3. Списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по изборни райони (общини). В списъка се посочват  номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на нови и частични избори. Списъкът се представя задължително в два екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат.

1.4. Изрично пълномощно от представляващите агенцията лица, в случаите, когато документите се подават от упълномощени лица. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено.

1.5. Методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик).

1.6. Кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

 1. Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, се вписват във входящ регистър (Приложение № 29-МИ-НЧ от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 30-МИ-НЧ от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.
 2. Централната избирателна комисия регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден и издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 31-МИ-НЧ от изборните книжа).
 3. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден с Решение № 607-МИ от 14 август 2019 г. на ЦИК (Приложение № 1). Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред ОИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 4. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден, се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключването му и обявяване на края на изборния ден от ОИК.

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес.
 2. Анкетьорът не може да бъде кандидат, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на избирателна комисия, наблюдател, придружител или друго подобно качество.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в ОИК до 2 дни преди изборния ден списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната ОИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод нови и частични избори, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила проучването и източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 9 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място, заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 9 и т. 10 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на нови и частични избори и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 9.
 8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод нови и частични избори, не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на общината.
 9. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3385-МИ / 30.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • № 3384-МИ / 29.05.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

  относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

 • всички решения