Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1820-МИ
София, 28 май 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич

Общинска избирателна комисия – Добричка, с писмо вх. № МИ-15-325 от 26.05.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 205-МИ от 08.05.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Йордан Божанов Костадинов като кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Добричка, с приложено заверено копие от решение № 205-МИ/08.05.2020 г. на ОИК – Добричка; заверено копие от решение № 206-МИ/21.05.2020 г. на ОИК – Добричка, за уведомяване на Централната избирателна комисия на наличието на обстоятелства за насрочване на частичен избор за кмет на кметство; заверено копие от протокол № 43 от 08.05.2020 г. от заседание на ОИК –Добричка; заверено копие от протокол № 44 от 21.05.2020 г. от заседание на ОИК – Добричка; копие на писмо от кмета на община Добричка, че броят на населението с постоянен адрес в с. Житница към 15.03.2020 г. е 475, поради което кметство Житница, община Добричка, област Добрич, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Добричка, област Добрич, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Житница, община Добричка, област Добрич.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1156-МИ / 25.05.2022

    относно: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на частичните избори на 3 юли 2022 г.

  • № 1155-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

  • № 1154-МИ / 25.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Враца, област Враца

  • всички решения