Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1812-МИ
София, 21 май 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пловдив

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-276 от 28.04.2020 г. е постъпило предложение от Иван Борисов Тотев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив, за назначаване на Петър Георгиев Троянов за член на ОИК – Пловдив, МИР 16, на мястото на Стайко Веселинов Тенев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Георгиев Троянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пловдив, Петър Георгиев Троянов, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения