Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1801-МИ
София, 5 май 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище

Общинска избирателна комисия – Попово, с писмо вх. № МИ-15-275 от 27.04.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 292-МИ от 18.03.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Иван Георгиев Иванов като кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Попово, с вх. № МИ-15-275/27.04.2020 г., с което прилагат заверени копия от решения № 292-МИ/18.03.2020 г. и № 294-МИ/23.04.2020 г. на ОИК – Попово, заверено копие на протокол № 47/18.03.2020 г. на ОИК – Попово, заверено копие от протокол № 48/23.04.2020 г. и справка от служба ГРАО на община Попово изх. № АО-47К/22.04.2020 г.

Съгласно справка от служба ГРАО изх. № АО-47К/22.04.2020 г.в кметство Водица, община Попово, област Търговище към 22.04.2020 г. има регистрирани 524 жители по постоянен адрес, поради което кметство Водица отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Попово, област Търговище, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Водица, община Попово, област Търговище.


Председател: Стефка Стоева

Зам.-председател: Таня Йосифова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения