Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1794-МИ
София, 24 април 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от НЕДЕЛЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ – кмет на с. Мадара, община Шумен, срещу решение № 303/10.03.2020 г. на ОИК –Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-15-221 от 16.03.2020 г. от Неделчо Костадинов Неделчев – кмет на с. Мадара, община Шумен, срещу решение № 303/10.03.2020 г. на общинска избирателна комисия (ОИК) – Шумен.

Решение № 303/10.03.2020 г. е прието от ОИК – Шумен във връзка с друго решение на същата комисия – № 301/20.02.2020 г., което е постановено по повод постъпил сигнал с рег. № 423/20.02.2020 г. от Димитричка Господинова Недева в качеството й на председател на общинска комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет – Шумен. В посочения сигнал е било обективирано искане до ОИК – Шумен да предприеме всички действия за установяване на евентуално наличие на конфликт на интереси по отношение на Неделчо Костадинов Неделчев при изпълнение на заеманата от него изборна длъжност – кмет на с. Мадара, община Шумен.

За да се произнесе по подадения сигнал, с който е била сезирана, с решение № 301/20.02.2020 г., в изпълнение на правомощията си по ЗМСМА, ОИК – Шумен е изискала съответно:

- от Агенция по вписванията – Търговски регистър и регистър на Юридическите лица с нестопанска цел – информация за вписванията по партидите на „ЖАК ОЙЛ“ ЕООД, с ЕИК 175345381, и Кооперация „ВОИН ГРУП“, с ЕИК 102829456, за периода от 03.11.2019 г. до 03.12.2019 г.;

- от Общински съвет – Шумен – сведение дали и на коя дата Неделчо Костадинов Неделчев е предприел необходимите действия по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА.

С решение № 303/10.03.2020 г., въз основа на получените документи, ОИК – Шумен е уведомила Неделчо Костадинов Неделчев – кмет на с. Мадара, община Шумен, за започнало производство по реда на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, като на основание чл. 42, ал. 3, изречение първо от ЗМСМА му е указала, че може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомяването.

В жалбата се твърди, че решение № 303/10.03.2020 г. на ОИК – Шумен е незаконосъобразно и лишено от правно основание, тъй като жалбоподателят добросъвестно е изпълнил всички задължения по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, като в подкрепа на тези си твърдения е приложил съответни писмени доказателства.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с всички релевантни факти и обстоятелства, както и с приложените по преписката документи, приема, че подадената жалба срещу решение № 303/10.03.2020 г. е процесуално недопустима, тъй като е насочена срещу решение на ОИК – Шумен, което не е от категорията решения, подлежащи на обжалване по реда на чл. 88, ал. 2 във връзка с чл. 58 от Изборния кодекс (ИК).

По своята правна същност, оспореното решение е с организационно – технически характер и като междинен акт на комисията е само част от административното производство по чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗМСМА, на самостоятелно обжалване ще подлежи крайният акт – решението, с което ОИК – Шумен или ще прекрати пълномощията на Неделчо Костадинов Неделчев в качеството му на кмет на с. Мадара, община Шумен, ако установи, че са налице законоустановените предпоставки за това, или ще постанови отказ.

При така установената фактическа обстановка ЦИК счита, че жалбата като недопустима, следва да бъде оставена без разглеждане, а административната преписка – върната на ОИК – Шумен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на НЕДЕЛЧО КОСТАДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ – кмет на с. Мадара, община Шумен, срещу решение № 303/10.03.2020 г. на ОИК – Шумен.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Шумен.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения