Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1786-НС
София, 16 март 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча, област Благоевград

Постъпила е административна преписка с вх. № НС-15-123/09.03.2023 г. от РИК – Благоевград, за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча.

От административната преписка е видно, че на проведените на 22.02.2023 г. консултации при кмета на община Сатовча за назначаване съставите на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са присъствали всички парламентарно представени в 48-то Народно събрание партии и коалиции. Протоколът от консултациите е подписан с възражение от представителя на коалиция „Демократична България – Обединение“, че не е съгласен с разпределението на местата по отделните комисии, тъй като в секция № 15 и секция № 22 нямат представители.

След получаване на преписката от кмета на община Сатовча за проведените консултации при служебна проверка от РИК – Благоевград, е установено, че при квотното разпределение на членовете на секционните избирателни комисии не е спазена разпоредбата на чл. 92, ал. 6, предл. второ от Изборния кодекс, а впоследствие в изготвено за доклад приложение № 1 за назначаване членове на СИК в община Сатовча тази нередност е отстранена и всяка парламентарно представена партия и коалиция има не по-малко от един член от състава на секционните избирателни комисии в общината.

На заседание на РИК – Благоевград, на 07.03.2023 г. е докладван проект на решение за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча съгласно приложение № 1, което да е неразделна част от решението и на назначените членове на СИК да се издадат удостоверения, както и да се утвърди списък на резервните членове на СИК съгласно приложения № 2.

При проведеното гласуване проектът за решение не събира мнозинство и е постановено решение № 75-НС от 07.2023 г. на РИК – Благоевград, за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, приема, че отхвърленият проект за назначаване съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча е бил съобразен с направените предложения от представителите на партиите и коалициите, участвали в консултациите, съобразен е и с чл. 92, ал. 6, предл. второ от Изборния кодекс, поради което на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 75-НС от 07.03.2023 г. на РИК – Благоевград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Благоевград, с указание да назначи съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Сатовча съгласно приложение № 1, издаде съответните удостоверения на членовете на СИК и утвърди списък на резервните членове на СИК съгласно приложение № 2, докладвани на заседанието на 07.03.2023 г. на РИК – Благоевград.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения