Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1782-НС
София, 16 март 2023 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в сградата на общинската администрация на община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № НС-14-2 от 15.03.2023 г. на Централната избирателна комисия от Цветан Ценков –кмет на община Видин, с искане за разрешаване на достъп до запечатано помещение в сградата на общинската администрация на община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 2 октомври 2022 г. Достъпът до помещението е необходим във връзка с отстраняване на техническа неизправност на сигнално-охранителна система.

Съгласно Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК, предаване на изборни книжа в Държавна агенция „Архиви“ при условията и по реда на Закона за националния архивен фонд, преместване на изборните книжа и материали от едно помещение в друго, подреждане на изборните книжа и материали в помещението, в което се съхраняват. Когато са налице други причини, кметът на общината отправя искане за отваряне на помещението до ЦИК, която се произнася с решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатано помещение в сградата на общинската администрация на община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.

 

Копие от заповедта на кмета на общината за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят по реда на т. 8 от Решение № 1750 от 10 март 2023 г. на ЦИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1825-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1711-НС от 27.02.2023 г., с което представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) се регистрират като наблюдатели

  • № 1824-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на Европейска асоциация за защита на човешките права – България за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения