Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1741-МИ
София, 30 януари 2020 г.

ОТНОСНО: предложение до Президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна

Общинска избирателна комисия – Провадия, с писмо вх. № МИ-15-12 от 22.01.2020 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 248 от 06.01.2020 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Дамян Христов Дамянов като кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна.

Към уведомлението са приложени следните документи: писмо от ОИК – Провадия, с вх. № МИ-15-12/22.01.2020 г., с което прилагат решения № 248-МИ/06.01.2020 г. и № 249/16.01.2020 г. на ОИК – Провадия, писмо с изх. № 1 от 06.01.2020 г. – Районен съд – Провадия, справка за съдимост от 06.01.2020 г. от Районен съд – Провадия.

Съгласно публикуваните данни от сайта на ГД „ГРАО“ към 15.12.2019 г., таблица „Население“, в кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна има регистрирани 1362 жители по постоянен адрес, поради което кметство Бозвелийско отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 от ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Бозвелийско, област Варна, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на Президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Бозвелийско, община Провадия, област Варна.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения