Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1738-МИ
София, 28 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Самуил, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-63 от 27.01.2020 г. е постъпило заявление от Севим Халилова Рамаданова за освобождаването й като председател на ОИК – Самуил.

С вх. № МИ-10-1 от 22.01.2020 г. е постъпило предложение от Джевдет Азис – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ на мястото на Севим Халилова Рамаданова – председател на ОИК – Самуил, да бъде назначен Сами Ариф Сами.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Самуил, област Разград, Севим Халилова Рамаданова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Самуил, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения