Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1738-МИ
София, 28 януари 2020 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Самуил, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-63 от 27.01.2020 г. е постъпило заявление от Севим Халилова Рамаданова за освобождаването й като председател на ОИК – Самуил.

С вх. № МИ-10-1 от 22.01.2020 г. е постъпило предложение от Джевдет Азис – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“ на мястото на Севим Халилова Рамаданова – председател на ОИК – Самуил, да бъде назначен Сами Ариф Сами.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и копие от диплома за завършено висше образование на Сами Ариф Сами и пълномощно.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Самуил, област Разград, Севим Халилова Рамаданова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Самуил, област Разград, Сами Ариф Сами, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК – Самуил, да бъде издадено удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения