Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1733-МИ
София, 16 януари 2020 г.

ОТНОСНО: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

Производството е образувано по жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, изпратена по компетентност от Административен съд – Кюстендил.

С оспореното решение ОИК – Кюстендил е заличила от списъка общинските съветници Радослав Димитров Джонев и Бойко Костадинов Соколовски от кандидатската листа на местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и обявява за избрани следващите от листата общински съветници.

В жалбата се твърди, че решението на ОИК – Кюстендил е незаконосъобразно по съображения, подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане поради следните съображения:

За да е допустимо обжалването на едно решение на общинска избирателна комисия, следва за жалбоподателите да е налице личен, пряк и непосредствен правен интерес от подаването на жалбата, което се явява необходима процесуална предпоставка за разглеждането й по същество.

Председателят на Общинския съвет – гр. Кюстендил, с писмо е уведомил Общинската избирателна комисия – Кюстендил, че на проведеното второ заседание на 20.11.2019 г. не са положили клетва двама избрани общински съветници от местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ) и се иска от ОИК да бъдат обявени за избрани следващите общински съветници от листата на коалицията.

Комисията, като е взела предвид уведомлението на председателя на общинския съвет, с оспореното решение е заличила общинските съветници, които не са положили клетва на второто заседание на общинския съвет, и е обявила за избрани следващите от листата на местната коалиция общински съветници. Следователно активно легитимирани лица да подадат жалба срещу решението на ОИК – Кюстендил, са общинските съветници от местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ), чиито права и законни интереси са засегнати от процесния акт. Представителят на коалиция „БСП за България“, който обжалва решението на общинската избирателна комисия, не е от тази категория лица. Правата и законните интереси на коалиция „БСП за България“ не са засегнати по някакъв начин от решението на ОИК – Кюстендил, с което се обявяват за избрани общински съветници от местна коалиция ГЕРБ (ПП ГЕРБ, ПП СДС, ПП ВМРО-БНД, ДБГ, ЗНС, ПП ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ). В този смисъл жалбоподателите нямат правен интерес от обжалване, тъй като решението на ОИК – Кюстендил не рефлектира негативно в правната сфера на подателите на жалбата, които не са адресати на обжалваното решение.

Поради изложените съображения ЦИК намира, че жалбата срещу обжалваното решение на ОИК – Кюстендил, се явява недопустима, като подадена от лица, което не са активно легитимирани да обжалват, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 10 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Кюстендил.

Решението на ОИК – Кюстендил, подлежи на обжалване пред Административен съд – Кюстендил, чрез ОИК – Кюстендил в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения