Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 173-ЕП
София, 17 април 2019 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 206, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 във връзка с чл. 373 и чл. 378 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не му позволява да упражни правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10 ИК;

- да гласуват в избрана от избирателя подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия – когато избирателят не може да упражни правото си на глас в изборно помещение – чл. 36 ИК (Решение № 96-ЕП от 7 април 2019 г.);

- да се ползват от специално предвидените в чл. 234 ИК мерки за придвижване да изборно помещение в изборния ден.

ІІ. Специално оборудвана секция за гласуване на избиратели

с увредено зрение и затруднения в придвижването

1. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за членове на Европейския парламент от Република България за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

2. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

3. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

ІІІ. Избрана от избирателя подходяща секция за гласуване

4. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

5. Избраната от избирателя секция за упражняването на правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването.

Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

ІV. Гласуване

6. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 4, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност.

7. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), след като подпише и представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори (Приложение № 75-ЕП от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

8. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки“ и в протокола на секционната избирателна комисия.

V. Гласуване с придружител

9. Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

10. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

11. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателните списъци срещу името на избирателя от член на комисията.

12. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 74-ЕП от изборните книжа), след което придружителят се подписва само в този списък в графа „подпис“. След приключвана на гласуването този списък се подписва и от председателя и секретаря под последния ред.

13. Когато избирател, който се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване/преграда за гласуване с машина, след което излиза, докато избирателят гласува.

14. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

15. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

16. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

VІ. Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение и със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

17. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

18. Не по-късно от 16 май 2019 г. общинските администрации уведомяват районните избирателни комисии за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

19. Не по-късно от 18 май 2019 г. (7 дни преди изборния ден) районната избирателна комисия оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

20. Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства, определят мерките:

а) за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увреждания до сградите по т. 1;

б) за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2);

в) за изграждане на временни рампи от твърд материал;

г) за поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини (ако е предвидено такова гласуване в секцията по т. 1), с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения