Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1710-МИ
София, 17 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1607 от 06.12.2019 г. от ОИК – Ябланица, с приложено предложение от Сурай Мустафа Велиева – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за назначаване на Христо Иванов Христов за председател на ОИК – Ябланица, на мястото на Румяна Андреева Маринова-Асенова, на която с Решение № 1693-МИ от 28 ноември 2019 г. на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Иванов Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, Христо Иванов Христов, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения