Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1710-МИ
София, 17 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ябланица, област Ловеч

Постъпило е писмо в Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1607 от 06.12.2019 г. от ОИК – Ябланица, с приложено предложение от Сурай Мустафа Велиева – упълномощен представител на ПП „ДПС“, за назначаване на Христо Иванов Христов за председател на ОИК – Ябланица, на мястото на Румяна Андреева Маринова-Асенова, на която с Решение № 1693-МИ от 28 ноември 2019 г. на ЦИК предсрочно са прекратени пълномощията.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Христо Иванов Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Ябланица, област Ловеч, Христо Иванов Христов, ЕГН ….

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения