Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1705-МИ
София, 10 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Разград, област Разград

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № МИ-15-1648 от 09.12.2019 г. от Диана Христова Йорданова за освобождаването й като член на ОИК – Разград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Разград, област Разград, Диана Христова Йорданова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения