Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1703-НС
София, 25 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, регистрирана с Решение № 1662-НС от 15 февруари 2023 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

На 25 февруари 2023 г. в 17:40 часа в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, подписано от представляващите коалицията Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, подадено от пълномощника Мартин Ангелов Бъбаров, с което е заявена за регистрация промяна в състава на коалицията, изразяваща се в присъединяване на политическа партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.

Заявлението е заведено в регистъра на коалициите в партидата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ под № 4а на 25 февруари 2023 г.

Към заявлението са приложени:

  1. Анекс за изменение на решение за образуване на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ от 24.02.2023 г.
  2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ от 03.02.2023 г., издадено от СГС, VI-2 състав, по ф.д. № 10398/2007 г.
  3. Удостоверение изх. № 48-00-26 от 07.02.2023 г. на Сметната палата на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2019, 2020 и 2021 г.
  4. Образец от подписа на председателя на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
  5. Образец от печата на партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“.
  6. Пълномощно от представляващите коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ в полза на Мартин Ангелов Бъбаров.
  7. Пълномощно от представляващия партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ в полза на Емил Стоянов Йончев.

Съгласно чл. 144, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й, се извършват след подаване на заявление и представяне на решение за промените и съответните документи не по-късно от 35 дни преди изборния ден. С приетата с Решение № 1583-НС от 02.02.2023 г. Хронограма на Централната избирателна комисия и т. 46 на Решение № 1595-НС от 6 февруари 2023 г. е определен краен срок за подаване на документите за извършване на промени в състава на коалиция, а именно 17.00 ч. на 25.02.2023 г. Документите са постъпили след изтичането на този срок, за което приносителят изрично е уведомен като това обстоятелство е вписано в Регистъра на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, във връзка с чл. 144 и чл. 141, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира промяна в състава на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, регистрирана с Решение № 1662-НС от 15 февруари 2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения