Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1700-МИ
София, 3 декември 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кубрат, област Разград

В Централната избирателна комисия по електронната поща с вх. № МИ-10-288 от 25.11.2019 г. е постъпило предложение от Красимир Янков Великов – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, за промяна в ОИК – Кубрат. Предлага се на мястото на Румяна Петрова Костадинова – председател на ОИК – Кубрат, да бъде назначена Снежана Николаева Москова – досегашен член на ОИК, а на мястото на Снежана Николаева Москова като член да бъде назначена Радка Николаева Великова.

Към предложението са приложени: молба от Румяна Петрова Костадинова за освобождаването й като председател на ОИК – Кубрат, по лични причини; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Радка Николаева Великова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Кубрат, област Разград, Румяна Петрова Костадинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Кубрат, област Разград, Снежана Николаева Москова, ЕГН …, досегашен член на ОИК.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Кубрат, област Разград, Радка Николаева Великова, ЕГН ….

На назначените председател и член на ОИК – Кубрат, да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения