Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1695-МИ
София, 28 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: жалба от О. Ш. срещу решение № 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК – Столична община

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-264\1 от 11.11.2019 г. от О. Ш. срещу решение № 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК – Столична община, която е препратена по компетентност на Административен съд – София-град.

С Определение № 8933 от 18.11.2019 г. Административен съд – София-град, Второ отделение, 48 състав, по адм.д. № 12906/2019 прекратява производството по делото и връща по подведомственост на Централната избирателна комисия жалбата на О. Ш.. Съдът намира, че жалбата на О. Ш. е неподведомствена предвид изричната разпоредба на чл. 88, ал. 3 ИК, съгласно която всички решения на ОИК, включително и такива, приети на посоченото правно основание, подлежат на задължителен административен контрол пред Централната избирателна комисия.

Жалбата е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество – неоснователна.

Видно от административната преписка обжалваното решение ОИК – Столична община, е правилно. Общинската избирателна комисия – Столична община, е извършила преглед на приетия протокол с резтатите от гласуването в СИК № 254623019 и не е установила нередности и несъответствия във вписаните в протокола данни. Протоколът на СИК представлява официален свидетелстващ документ, съставен от длъжностни лица в кръга на службата им и следва да се приеме, че отразеното в протокола отговаря на установеното и извършеното от членовете на СИК. ОИК – Столична община, правилно е оставила без уважение жалбата на О. Ш..

Предвид гореизложеното, ЦИК намира, че решение № 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК – Столична община, е законосъобразно и следва да бъде потвърдено.

Предвид изложеното и на основание 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на О. Ш. срещу решение № 1120-МИ от 31.10.2019 г. на ОИК – Столична община.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Силва Дюкенджиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения