Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1687-МИ
София, 8 март 2012 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21, чл. 137, 280 и 284 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. За извършване на социологически проучвания в изборния ден при произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и кметове се прилага Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г. на ЦИК, със следните изменения:

1.1. в т. 3 на решението началото на изречение първо се изменя така: „До 7 дни преди изборния ден агенциите, които ще извършват социологически проучвания в съответния изборен ден при произвеждане на частични и нови избори следва да представят в ЦИК:";

1.2. точка 3, буква „б" на решението се изменя така: „удостоверение за актуално състояние, издадено след датата на обнародване в „Държавен вестник" на съответния указ на президента на републиката за насрочване на частичен и/или нов избор;

1.3. в т. 3 след текста на буква „д" на решението на нов ред се добавя ново изречение: „Агенциите, получили разрешение от ЦИК за извършване на социологически проучвания в деня на изборите на 23 октомври 2011 г. по реда на т. 3 от Решение № 957-ПВР/МИ от 28 септември 2011 г., представят в ЦИК само документите по букви „а" и „б";

1.4. в т. 4 от решението думите „18 октомври 2011 г." се заменят с думите „пет дни преди деня на изборите";

1.5. в т. 5 думите „20 октомври 2011 г." се заменят с думите „три дни преди деня на изборите".

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения