Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1676-НС
София, 15 февруари 2023 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“, подписано от Георги Захаринин Попов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 15 февруари 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 15.02.2023 г. от СГС, VI-18 състав, по ф.д. № 4/2023 г.
 2. Образец от подписа на представляващия партията.
 3. Образец от печата на партията.
 4. Банков документ от 15.02.2023 г. от „Тексим банк“, за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.
 5. Удостоверение изх. № 54515-І-506 от 15.02.2023 г., издадено от „Тексим банк“ АД за актуална банкова сметка.
 6. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2700 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като същият не е представен в структуриран електронен вид на технически носител.

В заявлението е посочено, че партията е регистрирана на 31.01.2023 г. и не следва да представя удостоверение от Сметната палата.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ

При приемане на документите беше установено, че относно списъка, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията, не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5, както и на т. 14, буква „д“ от Решение № 1595-НС от 06.02.2023 г. на ЦИК, тъй като списъкът не е представен в структуриран електронен вид на технически носител.

Предвид изложеното и на основание с чл. 134, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Отказва да регистрира партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения