Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 1667-МИ
София, 11 ноември 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 784-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо по електронната поща с вх. № МИ-15-1488/08.11.2019 г. от ОИК – Елена, област Велико Търново, за допусната техническа грешка в Решение № 784-МИ от 26 август 2019 г. в ЕГН на член на ОИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 784-МИ от 26 август 2019 г. на ЦИК, като „ЕГН …“ на члена на ОИК – Елена, Николай Симеонов Георгиев да се чете „ЕГН …“.

Анулира издаденото удостоверение и да се издадено ново удостоверение с вярното ЕГН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

784-МИ/

Календар

Решения